Verkko-Kieleke suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestölehti0509129976
kieleke@lists.utu.fi

Verkko-Kieleke
Pääsykokeista publiikkiin – Suomen kielen opiskelijan ABC

 

A

Aineopinnot
Perusopintojen ja syventävien opintojen väliin sijoittuva opintokokonaisuus, jossa syvennetään tietoja suomen kielen rakenteesta ja kieleen liittyvistä ilmiöistä sekä opetellaan tieteellisen tiedon hyödyntämistä tekemällä kandidaatintutkielma.

F

Fennicum

Rakennus, jossa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaine sijaitsee.

Fennistiikka

Suomen kielen tutkimus.

G

Gradu

Pro gradu -tutkielma tehdään syventävien opintojen seminaarissa professorin ohjauksessa. Opiskelija saa valita tutkielmansa aiheen itse oman kiinnostuksensa mukaan.

H

Harjoittelu

Syventäviin opintoihin sisältyy harjoittelu, käytännöllinen perehtyminen johonkin fennistiikan alaan kuuluvaan tutkimus- tai opetustehtävään tai kirjalliseen työskentelyyn. Harjoittelun voi halutessaan korvata kirjatentillä tai esseesuorituksilla.

HOPS

Uudet opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman opintojensa alussa henkilökunnan ohjauksessa. Sähköinen eHops-työkalu löytyy osoitteesta https://nettiopsu.utu.fi/hops.

I

Ilmoitustaulu

Ilmoitustauluja on syytä seurata. Alakerran käytävän ilmoitustauluilta löytyvät muun muassa tenttitulokset ja harjoituskurssien ilmoittautumislistat. Niillä tiedotetaan myös muista opetukseen liittyvistä asioista, työpaikkailmoituksista ja yleensä tärkeistä ja ajankohtaisista asioista.

J

Johdantokurssi

Suomen kielen opintojen johdantokurssi suoritetaan opintojen alussa. Johdantokurssilla tutustutaan suomen kieleen tutkimusalana ja tutkintoaineena ja perehdytään opiskelutekniikan perusteisiin.

K

Kandidaatintutkielma

Aineopintojen seminaarissa tehtävä tutkielma, jonka avulla harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista. Kandidaatintutkielmasta käytetään myös nimitystä HuK-tutkielma.

Kandidaatti

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK tai hum. kand.) on alempi korkeakoulututkinto.

Kanta

Suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö, joka järjestää opiskelijoille vapaa-ajan aktiviteetteja ja osallistuu oppiaineen kehittämiseen. Kannan kautta pääsee vaikuttamaan oppiaineen asioihin.

Kieli- ja viestintäopinnot

HuK-tutkintoon sisältyvät kirjallisen viestinnän, puheviestinnän, ruotsin kielen ja yhden vieraan kielen kurssit.

Kypsyysnäyte

Kandidaatintutkielman pohjalta kirjoitettava essee, jolla osoitetaan suomen kielen taito. Kypsyysnäyte suoritetaan HuK-tutkintoon.

L

Linja

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineessa on kaksi linjaa: suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus.

Loppumerkintä

Kun kaikki opintokokonaisuuden kohdalla mainitut opintojaksot on suoritettu, haetaan opintokokonaisuuden loppumerkintä. Opintokokonaisuus on valmis vasta sen jälkeen.

Luento

Yliopistossa annetaan luento-opetusta ja pidetään harjoituksia ja seminaareja. Luento kestää kaksi oppituntia.

M

Maisteri

Filosofian maisterin tutkinto (FM tai fil. maist.) on ylempi korkeakoulututkinto.

N

NettiOpsu

NettiOpsu on Turun yliopiston sähköinen opiskelijatietojärjestelmä. NettiOpsussa voi ilmoittautua tentteihin, tarkastella omia tenttituloksiaan ja opintosuorituksiaan sekä ilmoittautua yliopistoon ja muuttaa henkilötietojaan. NettiOpsuun kirjaudutaan osoitteessa https://nettiopsu.utu.fi/.

O

Opintokokonaisuus

Opintokokonaisuuksia ovat perus-, aine- ja syventävät opinnot, joista tutkinto rakentuu. Opiskelija suorittaa pää- ja sivuaineistaan opintokokonaisuuksia. Kokonaisuuksien laajuus ilmoitetaan opintopisteinä.

Opinto-opas

Opinto-oppaasta löytyvät oppiaineiden opetussuunnitelmat eli tiedot opintokokonaisuuksiin kuuluvista kursseista ja niiden sisällöistä. Opinto-oppaan osoite on http://nettiopsu.utu.fi/opas/.

Opintopiste

Opintojaksojen ja kurssien laajuutta mitataan opintopistein (op). Opintopisteellä tarkoitetaan opiskelijan keskimääräistä 26–27 tunnin työpanosta. Pysyäkseen tavoitteellisessa tutkinnon suoritusajassa (5 vuotta) opiskelijan on suoritettava 60 opintopistettä vuodessa.

P

Periodi

Opintovuosi jakaantuu neljään periodiin, joista kaksi on syksyllä ja kaksi keväällä. Periodi sisältää seitsemän viikkoa opetusta ja yhden pääsääntöisesti opetuksesta vapaan tenttiviikon.

Perusopinnot

Ensimmäinen opintokokonaisuus, jossa saadaan perustiedot suomen kielen kieliopista ja sanastosta sekä opetellaan tekstien tuottamista ja huoltamista.

Publiikki

Valmistumisjuhla, joka järjestetään tiedekunnasta valmistuneille maistereille.

S

Sivuaine

Sivuaineiksi valitaan humanistisen tiedekunnan tai muiden tiedekuntien aineita. Joihinkin aineisiin saa opiskeluoikeuden vain sivuainekokeen kautta. Sivuainekokeet järjestetään yleensä syksyn alussa. Opiskelijan tulisi valita vähintään yksi sivuaine jo ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Suoma

Suomen kielen opiskelijoiden sähköinen ajankohtaistiedotelista, jolle voi liittyä ottamalla yhteyttä suomen kielen toimistosihteeriin.

Syventävät opinnot

Kolmas opintokokonaisuus, jossa tutustutaan suomen kielen tutkimuksen osa-alueisiin ja tehdään pro gradu -tutkielma.

T

Tentti

Tenttejä on erilaisia. Luentokurssien jälkeen järjestetään luentokuulusteluja, joihin ei tarvitse yleensä ilmoittautua erikseen. Kunkin kurssin tenttimiseen järjestetään kolme tenttimismahdollisuutta. Kirjatenttejä suoritetaan laitos- ja tiedekuntatenteissä sekä kesätenteissä, joihin ilmoittaudutaan joko NettiOpsun kautta tai tenttikuorella.

Tuutori

Tuutoreita on kahdenlaisia: opiskelijatuutoreita ja opettajatuutoreita. Opiskelijatuutori on vanhempi opiskelija, joka neuvoo ja opastaa uusia opiskelijoita opintojen alussa. Opettajatuutori on henkilökunnan jäsen, joka auttaa opintojen suunnittelussa ja neuvoo tarvittaessa kaikissa oppiaineeseen liittyvissä asioissa.

 

Kirsi-Maria Nummila

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Yhteystiedot

Toimitus:
kieleke.toimitus@gmail.com
kieleke@lists.utu.fi

 • Päätoimittajat:
 • Elina Peltonen | elainp@utu.fi
 • Anniina Lautkankare | aslaut@utu.fi
 • Toimittajat:
  Joanna Penttala | joanna.j.penttala@utu.fi
  Vilma Ranta | verant@utu.fi
  Mariette Oksanen | masoks@utu.fi
 • Mea Lampinen | mea.s.lampinen@utu.fi
Kielekkeen tekstaripalsta

Lähetä viestisi palstalle alla olevan linkin kautta.

https://forms.gle/fMGKYQPfHdk11xWV8